Obchodné podmienky

Uvedené obchodné podmienky platia pre konečných zákazníkov

Predaj na diaľku je možný len u zbraní a streliva kategórie D (napr. vzduchovky,
expanzné zbrane, airsoftové zbrane a strelivo do týchto zbraní)

Správny postup pri objednávke tovaru nájdete v záložke "Všetko o nákupe"

Stornovanie objednávok ­ zákazníkom
Uskutočnenú objednávku je možné kedykoľvek stornovať e­mailom zaslaným na adresu
obchod@afa­tn.sk

Stornovanie objednávok ­ predávajúcim
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v

prípade, ak:

  • ­kupujúci nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke
  • ­kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje
  • ­ak ho nemožno kontaktovať na zadaných údajoch
  • ­ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, je nedostupný, alebo ak sa zmenila jeho cena (v takomto prípade vás kontaktujeme a dohovoríme sa s Vami na ďalšom postupe).


Dodacie podmienky a Dodacia doba

1. Doporučená listová zásielka 1. triedy Slovenskej pošty ­ dobierka.
Cenu za dodanie zásielky hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 5,00 € a bude
pripočítaná k celkovej hodnote tovaru. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné.
Dodanie do 24 hodín od odoslania zásielky. Tento spôsob doručenia je možné použiť do
hmotnosti zásielky 2 kg a pri primerane malých rozmeroch tovaru. Ak nebude možné
tento spôsob dodania použiť, budeme Vás vopred kontaktovať.

Objednaný tovar bude expedovaný najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa
objednania. V prípade požiadavky tovaru, ktorý je momentálne vypredaný, Vás budeme
kontaktovať a dohodneme sa na spoločnom postupe. Tento tovar nie je možné záväzne
objednať bez dohody s dodávateľom.

Potvrdenie objednávky – automaticky vygenerované potvrdenie objednávky dostanete
krátko po odoslaní objednávky.

V prípade prekročenia dodacej doby alebo jej zmeny, Vás budeme kontaktovať a
dohodneme s Vami ďalší postup.

Spôsob platby
Platba za tovar bude realizovaná vyplatením dobierky doručujúcemu poštárovi,
resp. kuriérovi.

Neprevzatie zásielky, opakované doručenie
Za vyžiadané opätovné doručenie raz neprevzatej zásielky si účtujeme okrem pôvodnej
ceny s poštovným aj nové poštovné vo výške ako pri prvom zaslaní zásielky.

Vrátenie tovaru po zaplatení
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ... (zákon č. 102/2014 Z. z.)
má spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo
dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote formulár o
odstúpení od zmluvy, spolu s tovarom, odoslaný alebo predaný predávajúcemu. Toto
právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu
vyzdvihol osobne priamo u predajcu. Náklady spojené s vrátením tovaru v zmysle § 10
ods.3 znáša spotrebiteľ.

Uhradená suma bude do 15 dní po odstúpení od zmluvy vrátená na Váš účet. Prosím
nezabudnite číslo účtu uviesť pri vrátení zásielky, v prípade akýchkoľvek problémov Vás
budeme kontaktovať. Ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol
vadný, náklady spojené s vrátením tovaru hradí v plnej miere zákazník.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar použitý alebo poškodený
alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar zníženú o hodnotu
jeho opotrebenia (1% z celkovej sumy za každý deň používania) a zníženú o hodnotu
opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v súlade s ust. § 457 Občianskeho
zákonníka. Predávajúci vráti túto zníženú cenu do 30 pracovných dní od doručenia tovaru
predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Náklady na
vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu znáša kupujúci.
V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu dodania tovaru, ktorý plne nezodpovedal
kvalitatívnym požiadavkám, alebo bol vadný, znáša náklady na vrátenie tovaru
predávajúci. Tovar sa považuje za zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám ak má
rovnakú alebo podobnú charakteristiku, aká je uvedená v ponuke tovaru v internetovom
zásielkovom obchode predávajúceho. Ak kupujúci nesplní pri odstúpení od kúpnej zmluvy
niektorú uvedenú povinnosť, odstúpenie sa považuje za neplatné a predávajúci nie
nemusí vrátiť kupujúcemu cenu za tovar. V tomto prípade má predávajúci nárok na
úhradu nákladov, spojených so zaslaním tovaru späť kupujúcemu.

Záručná doba a vybavovanie reklamácií
Predávajúci sa zaväzuje uplatniť na všetok predávaný tovar dvojročnú záruku (okrem
tovaru, pri ktorom je uvedená dlhšia záručná doba).

Reklamácie vybavujeme na e­mailovej adrese obchod@afa­tn.sk . Predávajúci
nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou. Predávajúci konzultuje
reklamáciu s výrobcom a zaväzuje sa informovať zákazníka o riešení reklamácie v
zákonnej lehote.

Bezpečnosť poskytnutých údajov
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia
výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím
osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle
Zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov.

Ďalšie záväzky predávajúceho
Predávajúci spolu s tovarom zákazníkovi doručí i daňový doklad ­ faktúru a záručný list
výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

Záverečné ustanovenia
Všetky ceny sú uvedené aj s 20% DPH, sme platcami DPH.

Údaje uvedené na stránkach e­shopu nemusia byť úplne aktuálne. Malé zmeny môžu
nastať v názvoch, parametroch, vyobrazeniach, cene a aktuálnej ponuke tovaru.

Za záväznú objednávku považujeme objednávku vo forme, ktorá obsahuje správne
vyplnené údaje požadované pri objednávke. Hlavne ide o kontaktné údaje (adresa,
telefónne číslo, e­mail).

V prípade, že Vám palné ­ "ostré" ­ zbrane nezabezpečia naši obchodníci, radi Vás
privítame v našej firme. Pri nákupe zbraní kategórie B je potrebné predložiť nákupné
povolenie a občiansky preukaz. Pri nákupe zbraní kategórie C, je potrebné predložiť
zbrojný preukaz a občiansky preukaz. Zákon opätovne umožňuje zasielať zbrane
kategórie D (vzduchové a expanzné zbrane ­ tzv. plynovky) cez E­shop.

Kupujúci pri odoslaní objednávky prehlasuje, že súhlasí s týmito obchodnými
podmienkami. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať
neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť
prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a
v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho
vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992
Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.