Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.afa-tn.sk (ďalej len „AFA“)

AFA - Vladimír Samák
Bratislavská 34
911 05 Trenčín
IČO:
IČ DPH:

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

  1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode AFA v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).
  2. Marketingu a to formou:
    • zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu AFA v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
    • účasti na reklamných kampaňach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu  Anreashop alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely Marketingu udeľujete na dobu neurčitú a máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prihlásením sa do svojho účtu na stránkach internetového obchodu AFA v časti upraviť „Moje spravodaje“ alebo formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
  • nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.